sk     en     de      

IMPLEMENTÁCIA BIM VO VM PROJEKT

Autor: VM PROJEKT | 20. november 2018

V našej projektovej kancelárii je BIM pojmom, s ktorým pracujeme už dlhší čas. Pod pojmom BIM chápeme nielen 3D digitálny model stavby, ale predovšetkým množstvo informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Perspektívny je aj spôsob výmeny dát, ktoré dokážeme zdieľať s ľuďmi podieľajúcimi sa na tvorbe projektu. Model u nás predstavuje oveľa viac ako len čistú geometriu a pekné textúry vytvárajúce vizualizáciu. Ústrednou myšlienkou BIM je zložiť úplné, spoľahlivé a dostupné informácie o budovanom objekte pre každého, nájsť viac pozitív, a tak predať túto pridanú hodnotu ďalej. BIM model pozostáva z virtuálnych ekvivalentov aktuálnych častí budovy a stavebných objektov potrebných na jej výstavbu. Tieto objekty majú všetky vlastnosti, to znamená aj fyzikálne, aj logické.

Po nainštalovaní softvéru pracujúcom na princípe BIM sme si potrebovali uvedomiť podstatnú zmenu v myslení a systéme práce. Vybudovali sme interné štandardy pre prácu v softvéri Autodesk Revit zahrňujúce šablóny a rodiny, ktoré neustále zlepšujeme a dopĺňame.

V týchto firemných súboroch sa nachádzajú všetky interné manuály a spôsob práce s parametrami. Prechod vyžadoval novú metodiku práce a hľadanie nápadov, ako model čo najviac zefektívniť vzhľadom  na pomer času k informáciám obsiahnutým v modeli. Najdôležitejším aspektom počas práce v 3D je úzka spolupráca profesií, koordinácia jednotlivých procesov a detekcia možných kolízií. Postupom času sme pre ešte väčšie zefektívnenie práce založili centrálny register dát, v ktorom sú obsiahnuté použité konštrukcie, skladby s materiálmi a ich konkrétnymi špecifikáciami (typy a technické informácie produktu). Register je neustále živý a postupne dopĺňaný na základe jednotlivých konštrukčných riešení v projektoch.

Jedným z príkladov našich projektov, ktoré sú založené na digitálnom 3D modeli a s tým spojenou výmenou informácií, je obytný súbor Škultétyho – Bratislava. Stavba je umiestnená v katastrálnom území Bratislava-Nové Mesto, severovýchodne od dopravného uzla Račianske mýto.

Objekty B05 – B09 pozostávajú zo vstupného podlažia a zo šiestich až ôsmich obytných podlaží. Objekt B06 má 12 nadzemných podlaží. Bytové domy sú prepojené pódiom, ktoré tvorí strechu podzemných garáží PG2. Projekt predstavoval prvý pohľad na odlišný prístup tvorby dokumentácie oproti tradičnému prístupu tvorby z 2D prvkov. Okrem tohto procesu 3D modelu a samotného BIM-u sa zdokonaľujeme na mnohých ďalších projektoch, ako sú priemyselné haly, kancelárske priestory alebo transformačné stanice.

Zdokonaľovanie procesov a posúvanie limitov v tvorbe modelov považujeme za nevyhnutnosť. Neustále pracujeme na tom, aby sa prejavovali prínosy v projektovej príprave aj pri samotnej realizácii diela.

VÝZVY SPOJENÉ S PROCESOM BIM

Najdôležitejšie procesy pri tvorbe a použití informačného modelu sú spolupráca a koordinácia všetkých ľudí podieľajúcich sa na tvorbe projektu – všetkých profesií.  Sú to hlavné, ak nie najdôležitejšie podmienky efektívnej práce v BIM. Aby bolo možné splniť tieto podmienky, je potrebné si definovať komunikačný formát.

Nakoľko jednotlivé profesie v súčasnosti pracujú v rozličných aplikáciách a platformách, je o to ťažšie nájsť vhodný komunikačný kanál. Ak sa pohybujeme v rovine 3D modelu, jediným takýmto formátom je IFC (Industrial Foundation Classes), ktorý má výrazne obmedzené vlastnosti oproti plnohodnotnému prenášaniu súborov rvt (obaja projektanti pracujúci v Autodesk Revit). V tomto smere navyše na Slovensku stále absentuje metodika a návrhy noriem BIM pre ISO a výraznejší tlak na posun zo strany štátu. Preto je ešte stále najčastejšie počuť, že ľuďom v kanceláriách stačí 2D a nepotrebujú BIM, ktoré je využívané prevažne iba na prezentácie a vizualizácie. Vzhľadom na túto závislosť projektantov od 2D kreslení je veľmi náročné pre koordinačnú firmu získať profesie, ktoré budú schopné odovzdávať a vymieňať informácie formou 3D modelu. Takýchto profesionálov je na Slovensku nedostatok. Výsledkom toho je potom nutnosť vkladať 2D výkresy do 3D modelu, čo spôsobuje nedokonalosť modelu, jeho neefektivitu a neschopnosť vyhnúť sa možným kolíziám, a teda plnohodnotne koordinovať.

Projektové kancelárie často od systému BIM odradia väčšie nároky na precíznosť a čas, zavedenie si vlastných štandardov a smerníc (v tomto smere vidíme priestor na posilnenie slovenskej legislatívy, doplnenie konceptu zavedenia metódy BIM a vytvorenie profesionálnych skupín zaoberajúcich sa touto problematikou). Ďalším odradzujúcim aspektom je aj dĺžka procesu zavedenia BIM do praxe. Závažným bodom je aj nedostatočné ohodnotenie tejto pridanej hodnoty k dielu, ktorou vlastne 3D digitálny model je.

Na druhej strane, BIM má veľký potenciál na priestorovú koordináciu jednotlivých inštalácií v rámci objektu. Model umožňuje komplexne riešiť celý objekt a  nielen časti, ktoré sú vykreslené pomocou 2D prvkov. V dôsledku toho sa znižuje chybovosť a nenaťahuje sa čas v procese realizácie diela. Od začiatku modelovania sú k dispozícii plošné výkazy, hrubé plochy a iné výmery potrebné na prepočet investičných nákladov a na možné optimalizácie.