sk     en     de      

OBJEKTY EMC

Autor: VM PROJEKT | 20. november 2018

Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 Z. z. definuje sektory kritickej infraštruktúry. Medzi tieto sektory patrí aj sektor elektroenergetiky. Jeho prvkami sú najmä objekty jadrových elektrární, klasických tepelných elektrární, elektrární s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, vodných elektrární, výrobní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, prenosových sústav vrátane transformátorových staníc, distribučných sústav vrátane transformátorových staníc, úložísk rádioaktívnych odpadov a medziskladov vyhoreného paliva.

Ochrana a obrana kritickej infraštruktúry sú v súlade so schválenou koncepciou kritickej infraštruktúry v SR. Výpadkom, prípadne znefunkčnením jednotlivých prvkov kritickej infraštruktúry môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života obyvateľstva, ako aj k významným celospoločenským škodám.

Firma VM PROJEKT, s.r.o., projektuje objekty pre elektrické stanice a transformátorové stanice prenosovej siete, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry SR. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany takýchto objektov, a preto tejto téme venujeme pozornosť. Pracovníci našej firmy sa zúčastňujú školení a seminárov na túto tému.

Jedným z najvážnejších ohrození tejto infraštruktúry, ktorému sa v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť, je oblasť ohrozenia zariadení elektromagnetickým rušením (Electromagnetic interference – EMI). Elektromagnetické rušenie môže byť prírodného pôvodu (napr. úder blesku, solárna aktivita...) alebo spôsobené ľudskou aktivitou (napr. elektromagnetické polia v blízkosti a vo vnútri elektrických staníc a vedení, vysokofrekvenčné ruchy FM vysielania, TV vysielanie, wifi signál, mobilná telefónna sieť a iný elektrosmog, atómový výbuch, zámerne generované elektromagnetické pulzy – teroristické útoky...).

Objekty navrhované v sektore kritickej infraštruktúry by mali spĺňať požiadavky EMC (elektromagnetickej kompatibility) a mali by byť schopné účinne eliminovať EMI – elektromagnetické interferencie. Kvalitný návrh budov s EMC tienením predpokladá návrh opatrení podľa zvoleného stupňa ochrany. Stupeň ochrany spravidla určuje investor po analýze rizík.

Koncept EMC tienenej budovy vychádza z vybudovania Faradayovej klietky v obvodovom plášti chráneného priestoru alebo budovy s pripojením na uzemňovaciu sieť lokality. Je dôležité vyriešiť všetky otvory a prestupy cez obvodový plášť budovy tak, aby otvor nepresahoval rozmery oka v základnej mriežke Faradayovej klietky. Je preto nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť návrhu detailov otvorových konštrukcií, prestupov káblov, médií a vetrania objektu.

VM PROJEKT, s.r.o., ako subdodávateľ spolupracoval na vytvorení štandardu pre návrh tienených objektov prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR. Podľa týchto štandardov boli spracované projekty a realizované objekty pre tieto elektrické stanice na Slovensku:

  • diaľkové riadenie a doplnenie T402 v ESt Stupava – SO 520 budova spoločných prevádzok, SO 523.1 – 3, domček ochrán 01 – 03,
  • spínacia stanica 400kV Gabčíkovo – SO 520 – budova spoločných prevádzok, SO 523.2 – domček ochrán DO 02 – DO 04,
  • ESt SPIŠSKÁ NOVÁ VES – SO 520 budova spoločných prevádzok (BSP), SO 523.1 domček sekundárnej techniky 1 – 2,
  • ES Podunajské Biskupice – SO520.1 budova spoločných prevádzok,
  • ES Podunajské Biskupice – SO520.2-6 domček ochrán DO01 – 05

V súčasnosti sú v projektovej fáze prípravy stavby resp. v realizácii stavby tieto objekty elektrických staníc:

  • Transformátorová stanica 400/110 kV Senica – SO 520 – budova spoločných prevádzok

... a ďalšie