sk     en     de      

RSN4 - OD MYŠLIENKY K VÝROBKU

Autor: VM PROJEKT | 08. júl 2021

Projektová prax na Slovensku sa v drvivej väčšine projektov končí odovzdaním projektu, prípadne nasledujúcim autorským dozorom pri vykonávaní diela.

VM PROJEKT, s.r.o., ako projektová kancelária si uvedomuje dôležitosť starostlivosti o kľúčových zákazníkov, a preto ponúka služby aj za hranice bežnej projektovej praxe. Ponúkame odbornú pomoc pri tvorbe interných štandardov, investorský dozor, autorský dozor, poradenstvo v oblasti stavebníctva a  takisto riešenia opakujúcich sa systémových porúch riešených stavieb.

Jednou z často opakujúcich sa systémových porúch v elektrických staniciach bola nízka životnosť vyústení káblových trás v poliach rozvodní. Štandardne boli trasy ukončované v horizontálnej polohe tesne nad úrovňou základu príslušného prístroja. Utesnenie koncovky bolo realizované pomocou mäkkých upchávok z minerálnej vlny a tmelu. Takéto riešenie bolo v horizontálnej polohe vystavené poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Pôsobením vonkajších vplyvov tmel časom popraskal, voda prenikla k minerálnej vlne a nastal rýchly rozpad celej upchávky. Rovnako najmä v zimnom období hľadali hlodavce bezpečný úkryt. Mäkké upchávky nevytvárali žiadnu bariéru proti vniknutiu hlodavcov a plazov do chráničiek káblových trás, následne do káblových kanálov a pozemných objektov ES (budov spoločných prevádzok, domčekov ochrán, sekundárnej techniky, budov elektrární...), kde veľakrát poškodzovali ochranu káblov a znečisťovali vnútorné prostredie.

Jedným z riešení často používaných v projektovej praxi bolo vytvorenie káblovej koncovky z PVC kanalizačných rúr. Koncovky boli postupne presunuté z horizontálnej polohy tesne nad temenom základu do zvýšenej polohy vo vertikálnej rovine s použitím PVC kolien. Ako upchávky boli používané spomínané mäkké upchávky a neskôr skladané vodotesné upchávky. Tieto rúry a tvarovky však nie sú určené na použitie v exteriéri. Ako kritické sa ukázali UV stabilita a malá mechanická odolnosť takýchto chráničiek. Po niekoľkých rokoch vplyvom krehnutia materiálu od UV žiarenia dochádzalo k prasknutiu a porušeniu chráničiek aj pri bežnej prevádzke počas servisných úkonov, kosenia a udržiavaní areálu. Na predĺženie životnosti takýchto koncoviek káblových trás je nevyhnutné použiť UV stabilizujúci náter chráničiek, ktorý musí byť pravidelne kontrolovaný a obnovovaný.   

Ako ďalší prirodzený vývojový stupeň bol návrh koncoviek káblových trás z odolnejšieho materiálu s lepšou UV stabilitou. Naša spoločnosť navrhla káblové koncovky z PEHD tvaroviek, ktoré majú výrazne lepšiu stabilitu voči UV žiareniu a takisto lepšie mechanické vlastnosti. Hrúbka stien tvaroviek spolu s výrazne väčšou mechanickou odolnosťou a UV stabilitou zaručujú dostatočnú stabilitu pri predpokladanej životnosti cca 10 rokov.

VM PROJEKT, s.r.o.,  v spolupráci s firmou Roxtec CZ, s.r.o.,  navrhol na riešenie spomínaného problému súbor opatrení, ktorého jednou časťou je koncovka káblových trás RSN4. Koncovku káblovej trasy tvorí oceľová žiarovo-pozinkovaná chránička s integrovanou rozoberateľnou vodotesnou prepážkou, vo vertikálnej rovine, kotvenou v základovom betónovom bloku. Predpokladaná životnosť takéhoto riešenia je > 20 rokov.

Touto problematikou sa zaoberáme už od roku 2015, kedyde sme navrhli a neskôr aj vyrobili prvé prototypy káblovej koncovky. Od roku 2018 sme koncovky v spolupráci s firmou Roxtec dodávali na stavby R400kV Horná Ždaňa, R400kV Podunajské Biskupice, R400kV Bytričany, R400kV Križovany.

Koncovku RSN4 po funkčnej stránke tvoria oceľová pozinkovaná chránička s integrovaným rámom na inštaláciu tesniacich modulov Roxtec, betónový základ s osadenou chráničkou s hrdlovým spojom na pripojenie káblovej trasy a systémom EPDM tesnení. Koncovka po funkčnej stránke poskytuje mechanickú ochranu káblov, bezpečnú ochranu proti pôsobeniu poveternostných vplyvov (dažďovej vody, UV žiarenia, snehových zrážok, námrazy), bezpečné utesnenie voči preniknutiu hlodavcov a plazov. Pri použití EMC modulov môže poskytovať tienenie káblov proti elektromagnetickým interferenciám a ruchom.

V súčasnosti máme vyvinuté dva typy koncoviek, a to RSN4 na ukončenie rámom Roxtec S4x1 a RSN4-2H na ukončenie rámom Roxtec S4x2. Koncovky je možné prispôsobiť konkrétnemu miestu inštalácie tak, aby čo v najväčšej možnej miere vyhovovali požiadavkám realizovaného diela.